Kjøpsvilkår ved netthandel for Proff AS

Disse avtalevilkårene (”Vilkårene”) gjelder mellom deg som kunde (”Kunden”) og Proff AS org. nr. 918 298 037 («Proff») ved kjøp av nettbaserte innholdstjenester (”Tjenestene”).

Vilkårene er akseptert når Kunden klikker på knappen merket «Fullfør bestillingen».

1. Om Tjenesten

Tjenestene gir Kunden mulighet til å kjøpe informasjon om bedrifter og næringsdrivende basert på søk i Proff sine databaser.

Tjenestene er nærmere beskrevet på www.proff.no/produkter.

2. Kundens plikter

Kunden må minst være 18 år for å kunne kjøpe Tjenestene.

Kunden er selv ansvarlig for at de søkekriteriene som Kunden har valgt frembringer den informasjonen Kunden ønsker. Kunden er også selv ansvarlig for å velge hvilken informasjon som inngår i Tjenestene. Kunden gis anledning til å kontrollere dette før kjøpet gjennomføres.

Dersom Kunden ikke allerede har en brukerprofil på Proff, opprettes det automatiske en brukerprofil når Kunden kjøper Tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for å beskytte brukernavn og passord samt å inneha nødvendig programvare for bruk av Tjenestene. Proff er ikke ansvarlig for tap som må følge av at Kunden har gitt andre tilgang til sin brukerprofil eller på andre måter har fått tilgang som følge av forhold på Kundens side.

Kunden er selv ansvarlig for å oppgi riktig e-postadresse, telefonnummer og andre opplysninger samt for å informere Proff om endringer i disse.

Kunden gir Proff tillatelse til å benytte den e-postadresse som Kunden har oppgitt til å levere Tjenesten, og til å rette henvendelser til Kunden. Kunden gir Proff tillatelse til å sende push-varsler eller andre varsler via Tjenesten. Bruker kan selv justere hvilke(n) henvendelser/informasjon de ønsker å motta under ”innstillinger”.

Tjenestene omfatter digitalt innhold som ansees levert når det lastes ned i forbindelse med kjøpet. Kunden har derfor ikke angrerett etter lov om opplysningsplikt ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av 20. juni nr. 27 (angrerettloven).

3. Proffs plikter

Proff skal levere den Tjenesten som Kunden bestiller i henhold til disse Vilkårene.

Proff fraskriver seg ansvar for innholdet Kunden mottar ved kjøp av Tjenesten. Proff er heller ikke ansvarlig for feil bruk av informasjonen/Tjenesten og heller ikke for noe økonomisk tap (direkte eller indirekte) som følge av at informasjonen er ukorrekt eller misvisende.

4. eiendomsrett og Immaterielle rettigheter

Kunden har kun rett til å bruke den informasjonen Kunden mottar ved kjøp av Tjenestene i egen virksomhet. Dette omfatter ikke videresalg av informasjonen, i ethvert medium eller format, og til hverken hele eller deler av informasjonen som Kunden mottar ved kjøp av Tjenestene.

Alle rettigheter til Tjenestene, deres struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon tilhører Proff. Kunden samtykker til ikke å videreselge, lisensiere, leie, låne, overføre eller distribuere programvaren eller Tjenesten til tredje part. I tillegg samtykker Bruker til ikke å endre, tilpasse, oversette eller trekke ut programvarens filer for bruk i annen programvare.

5. Pris og betaling

De til enhver tid gjeldende prisene for kjøp av Tjenestene fremgår på www.proff.no/produkter. Alle priser er angitt i NOK og er eksklusive MVA.

Kunden betaler for kjøpet ved hjelp av Proffs leverandør av betalingsløsninger. Betalingsløsningen er integrert i nettbutikken.

6. Ansvar ved avtalebrudd

Den part som påberoper seg at den andre part bryter Vilkårene, må reklamere så raskt som praktisk mulig, og senest innen en måned etter at forholdet som gir grunnlag for reklamasjon fant sted.

Dersom Tjenesten er mangelfull, har Kunden rett til å kreve at Proff retter mangelen. Hvis forholdet ikke lar seg rette innen rimelig tid, eller gjentatte forsøk ikke fører frem, har Kunden krav på prisavslag.

Proff er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av forhold ved Tjenestene. Proffs erstatningsansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til maksimalt 2 000 NOK per skadetilfelle ved simpel uaktsomhet, og til maksimalt 10 000 NOK per skadetilfelle ved grov uaktsomhet. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold, betraktes som ett skadetilfelle.

Ved gjentatte vesentlige brudd på Vilkårene, der, har den andre parten rett til å bringe Avtalen til opphør med umiddelbar virkning dersom forholdet ikke er rettet innen rimelig tid.

7. Behandling av personopplysninger

7.1 Generelt

Proff AS, org. nr. 918 298 037, med registrert forretningsadresse Langkaia 1, 0150 Oslo, er behandlingsansvarlig for innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og eventuell utlevering av personopplysninger i forbindelse med kjøp av Tjenestene.

7.2 Samtykke og behandlingsgrunnlag

Proff behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle rettigheter og plikter etter disse Vilkårene, jf. personopplysningsloven § 8 a).

7.3 Personopplysningene som behandles

For å kunne levere den Tjenesten Kunden har kjøpt vil Proff blant annet samle inn og behandle følgende opplysninger om Kunden:

• Navn
• Organisasjonsnummer og navnet på bedriften personen representerer(dersom kjøpet skal registreres på bedrift)
• Kontaktinformasjon (telefonnummer, e-postadresse)

Kontaktinformasjon kan rettes av Kunden ved å redigere kontaktinformasjonen på kundeweb.proff.no.

Proff benytter informasjonskapsler (cookies) til innsamling av statistikk mv. Kunden kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i sin nettleser. Det vil i så fall ikke være mulig å logge på eller benytte Tjenesten.

Proff vil kunne lagre Kundens IP-adresse i forbindelse med kjøp. Slik informasjon benyttes kun til å utarbeide statistikk og til å samle inn demografiske opplysninger på overordnet nivå.

Proff oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å levere Tjenestene.

7.4 Innsyn og kontakt

Personopplysningsloven gir Kunden rett til å be om tilgang til de opplysningene vi har om Kunden. Forespørsler om innsyn og spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger kan sendes per e-post til kundeservice@proff.no.

8. Endringer

Proff vil til enhver tid kunne endre Vilkårene. Eventuelle endringer publiseres på innsikt.proff.no/nettbutikk/avtalevilkar.

9. Lovvalg og tvister

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Partene skal forsøke å løse uenighet i forbindelse med Avtalen i minnelighet. Dersom partene ikke lykkes med å løse saken i minnelighet kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.