Nøkkeltall – Forklaringer og formler

Nøkkeltall anvendes innen økonomi for å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Her finner du en kort forklaring på nøkkeltallene vi viser på Proff® og hvordan de regnes ut.

Likviditetsgrad

Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år.

Beregningsmodell:

SOM: Sum omløpsmidler
SKG: Sum kortsiktig gjeld

Lønnsomhet

Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene.
Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 – 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.

Beregningsmodell:

ORS: Ordinært resultat før skattekostnad
FK: Finanskostnader
SGE(x): Sum gjeld og egenkapital i år(x)
SGE(x-1): Sum gjeld og egenkapital i år(x-1)

Soliditet

Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å være svak. Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med egenkapitalen. Beregningsmodell:

SEK: Sum egenkapital
SGE: Sum egenkapital og gjeld

Resultat av driften

Denne formelen forteller om hvor mye som blir igjen av driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har.
Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene

Beregningsmodell:

DR: Driftsresultat
SDI: Sum driftsinntekter

Egenkapitalens rentabilitet før skatt

Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt.
Dersom ordinært resultat er høyt og/eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett.

Grunnen til at man kan bruke egenkapitalens rentabilitet før skatt som mål er at den gir et bilde av utviklingen uavhengig av ekstraordinære poster og skatteendringer.

Beregningsmodell:

ORS: Ordinært resultat før skatt
SEK: Sum egenkapital

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser til hvor mye gjeld foretaket har i forhold til egenkapitalen.
Dersom det er like mye gjeld i selskapet som det er egenkapital vil denne graden være 1.
Dersom en tredjedel av eiendelen er finansiert av egenkapital vil gjelden utgjøre dobbelt så mye som egenkapitalen og gjeldsgraden vil dermed bli 2.

Beregningsmodell:

SG: Sum gjeld
SEK: Sum egenkapital