Generelle Avtalevilkår for Proff AS

Disse avtalevilkårene (”Vilkårene”) gjelder mellom deg som kunde (”Kunden”) og Proff AS org. nr. 918 298 037, ved kjøp av Proff AS sine online-, mobil- og trykte produkter (”Produktene”), herunder merkevarene Proff, og Proff Forvalt (hver for seg “Merkevaren”)

1. Generelle vilkår

1.1 Kontraktsinngåelse
Hvilke Produkter Kunden har kjøpt, og eventuelle produktspesifikke vilkår  («Særvilkår»), skal fremgå av tilbudet, ordrebekreftelsen eller fornyelsesbrevet (samlet betegnet ”Tilbudet”) fra Proff AS. Ved aksept godtar Kunden tilbudet, Vilkårene og eventuelle Særvilkår (til sammen benevnt ”Avtalen”). Proff AS bekrefter Kundens aksept ved signatur, elektronisk signatur, SMS, e-post eller fornyelsesbrev.  Kundens bruk av Produktene som omfattes av Avtalen omtales som “Annonsering”.

Proff AS kan oversende til Kunden kopi av Kundens aksept av Avtalen og korrektur av annonsen, på den måten Proff AS til enhver tid bestemmer.  Ved elektronisk signatur, utstedes alltid kopi av inngått avtale.

Ved motstrid mellom Vilkår, Særvilkår og Tilbud, går Tilbudet foran. Ved motstrid mellom Særvilkår og Vilkår, går Særvilkårene foran.

1.2 Oppstart av leveranse
Leveranser av Produktene starter på det tidspunkt Annonseringen er publisert i det aktuelle Produktet.

Kunden er kjent med at Proff AS ikke garanterer plassering, antall klikk, antall visninger eller annen type prioritet, med mindre dette uttrykkelig fremgår av Særvilkår.

1.3 Varighet, levetid og avbestilling
Avtaletiden er 12 måneder regnet fra den dagen Kundens Produkt(er) publiseres på/i tjenesten, hvis ikke annet er spesifisert i Avtalen. Proff AS, vil kontakte alle kunder enten via postbrev, epost, telefon eller personlig oppmøte, i god tid før Avtalens utløp for å fornye avtalen.

1.4 Overdragelse
Kunden kan ikke overdra Produktene eller bruksretten til Produktene til andre uten skriftlig forhåndssamtykke fra Proff AS.

Kunden er ved overdragelse av Avtalen uansett ansvarlig overfor Proff AS for betaling av vederlag etter Avtalen.

Proff AS står fritt til å overdra Avtalen sammen med den delen av virksomheten som Avtalen er en naturlig del av. Proff AS står fritt til å overdra krav om betaling til overtagende finansieringsinstitusjon.

1.5 Kundeopplysninger
Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekte og komplette slike opplysninger om egen virksomhet som er nødvendig for bruk av Produkt som er bestilt. Proff AS har ikke ansvar for tap som påføres Kunden direkte eller indirekte som følge av ukorrekte, endrede eller misvisende opplysninger eller annet som skyldes Kunden selv.

Endringer av feil i de registrerte opplysningene skal uten ugrunnet opphold meldes til Proff AS via kundeweb-portalen, kontaktskjema (http://innsikt.proff.no/kontakt) eller til kundeservice på telefon 21 51 66 01. Endring publiseres av Proff AS så snart som praktisk mulig etter mottatt melding.

1.6 Endringer
Proff AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene og i Særvilkår en (1) måned etter at Proff AS har informert om endringene på Merkevarenes hjemmeside. Den siste versjonen av Vilkårene og Særvilkårene vil til enhver tid finnes på Proffs nettsider

Proff:http://innsikt.proff.no/avtalevilkar/

Økonomiske vilkår kan kun endres med virkning fra Kundens neste avtaleperiode. Proff AS forbeholder seg retten til å forandre og tilpasse Produktene, tilknyttede tjenester, tjenestens layout og redaksjonelt innhold og retningslinjer, uten forutgående varsel eller merkostnader for Kunden.

Proff AS har, innenfor Avtalen, rett til å endre Kundens Annonsering, dersom det aktuelle Produktet avvikles, til lignende produkt, forutsatt at Kunden får produkter som samlet sett er av samme eller bedre verdi enn tidligere Produkt.

Hvis det aktuelle Produktet avvikles og Proff AS ikke kan tilby egnede erstatningsprodukter, kan Proff AS bringe Avtalen til opphør samtidig med avviklingen av Produktet. Kunden har ikke krav på tilbakebetaling av eventuelt gjenværende (ikke oppbrukt) vederlag, men Kunden kan bruke gjenstående vederlag på andre Produkter Proff AS tilbyr gjennom Merkevaren.

Proff AS må varsle Kunden om slik ombytting er mulig senest 30 dager før endringen/opphøret finner sted.

1.7 Kredittvurdering
En forutsetning for Avtalen er at Proff AS finner Kunden kredittverdig. Faktureringsbetingelsene vil bli fastsatt på grunnlag av Proff AS kredittvurdering av Kunden. Proff AS kan kreve at Kunden stiller sikkerhet for riktig betaling. Ved misligholdt betaling forbeholder Proff AS seg retten til å umiddelbart heve Avtalen og fjerne Kundens Annonsering.

1.8 Vederlag og betalingsbetingelser
Kunden skal betale vederlag for de kjøpte Produktene som fremgår av Tilbudet, eventuelt av den prisliste som det henvises til i Tilbudet. Hvis Avtalen forlenges forbeholder Proff AS seg retten til å endre prisen ved hver nye avtaleperiode.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre offentlige skatter og avgifter.

Med mindre annet fremgår av Avtalen skal betaling skje ved publisering av Annonsen (startdato) og ved starten av hver nye avtaleperiode.

Proff AS tilbyr EHF (elektronisk handelsformat). Hvis EHF ikke benyttes utsteder Proff AS faktura via B-post eller PDF-fil via e-post.

Dersom ikke annet er oppgitt vil faktura utstedes via B-post. Det påløper da et fakturagebyr pålydende NOK 50;- eks. mva. per utstedte faktura.

Kunden er ansvarlig for å opplyse Proff AS om korrekt fakturaadresse, enten Kunden ønsker faktura via EHF, e-post eller B-post. Kunden er ansvarlig for en eventuell utsendelse til feil adresse grunnet feilinformasjon. Endringen vil alltid være gjeldene fra neste tilsendte faktura.

Betalingsfrist er senest fjorten (14) dager etter fakturadato dersom ikke annet fremkommer av Avtalen.

Ved forsinket betaling, betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale påløper forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Omkostninger ved eventuelle purringer eller inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet Kunden. Ved manglende betaling vil faktura bli oversendt fra Proff AS til vår inkassopartner.

Proff AS forbeholder seg rett å stanse videre levering av allerede kjøpte Annonsering eller nye Annonser inntil utestående vederlag er gjort opp, uten at det påvirker Kundens betalingsplikt.

1.9 Ansvar ved avtalebrudd
Den part som påberoper seg at den andre part bryter Avtalen, må reklamere så raskt som praktisk mulig, og senest innen en måned etter at forholdet som gir grunnlag for reklamasjon fant sted.

Ved brudd på Avtalen skal den ansvarlige part rette forholdet innen rimelig tid. Hvis forholdet ikke lar seg rette innen rimelig tid, eller gjentatte forsøk ikke fører frem, skal den ansvarlige part erstatte den skadelidte parts direkte økonomiske tap forårsaket ved brudd på Avtalen.

Ansvaret er oppad begrenset til maksimalt 2 000 NOK per skadetilfelle ved simpel uaktsomhet, og til maksimalt 10 000 NOK per skadetilfelle ved grov uaktsomhet. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold, betraktes som ett skadetilfelle. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved Kundens brudd på punkt 2.3.

Ved gjentatte vesentlige brudd på Avtalen fra én part, der forholdet ikke er rettet innen rimelig tid, har den andre parten rett til å bringe Avtalen til opphør med umiddelbar virkning.

Proff AS har rett til å bringe Avtalen til opphør dersom Kunden har blitt slått konkurs, innleder gjeldsforhandlinger, kan anses å ha blitt insolvent, eller på annen måte har avviklet virksomheten.

Proff AS er uten ansvar for nedetid, mangler, forsinkelse eller skade som oppstår som følge av forstyrrelse av driften, forsinkelse, avbrudd eller andre forhold forårsaket av tredjepart som umuliggjør eller vanskeliggjør Merkevarens levering eller Kundens bruk av Produktene.

Kunden skal holde Proff AS og selskapets underleverandører skadesløse for ethvert krav som følge av brudd på punkt 1.9, 1.11, 2.2, 2.3 og 2.4 i disse Vilkårene. Proff AS skal uten ugrunnet opphold underrette Kunden om krav som rettes mot selskapet knyttet til Kundens Annonsering.

1.10 Force Majeure
Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, underleverandørers kontroll eller som vedkommende part ikke med rimelighet kunne forventes å forutse, unngå eller overvinne, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lock-out, sterkt redusert kapasitet i eller bortfall av elektroniske kommunikasjon, hacking, DOS-angrep og andre forhold som forhindrer Proff AS i å gjøre Produktene tilgjengelig og ethvert forhold for øvrig som etter norsk rett vil bli dømt som force majeure.

1.11 Immaterielle rettigheter
Rettighetene (herunder i opphavsrett, varemerker, patent, design, know-how eller forretningshemmeligheter) til alle elementer og frembringelser, i Proff AS sine Produkter og/eller Merkevarer, tilhører ProffAS.

Dette gjelder også når slike elementer eller frembringelser  er utviklet helt eller delvis på grunnlag av materiell fra Kunden. Elementer som springer ut fra rettigheter som nevnt må ikke brukes av Kunden uten skriftlig samtykke fra Proff AS. Innholdet i Kundens Annonse kan ikke flyttes eller benyttes i andre sammenhenger uten skriftlig samtykke fra Proff AS, med unntak av profilering av Merkevarens nettsted og/eller nettstedets adresse.

1.12 Lovvalg og tvister
Partene skal forsøke å løse uenighet i forbindelse med Avtalen i minnelighet. Dersom partene ikke lykkes med å løse saken i minnelighet kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Avtalen reguleres av norsk rett.

 

2. Leveranse

2.1 Responsmåling
Proff AS vil i enkelte tilfeller benytte responsmåling av telefonnummer. Responsmålingsnummeret er kun til bruk av Proff AS sine Merkevarer og kan ikke benyttes til andre annonseringsformål.

2.2 Bransjesøk og søkeord
Kunden formidler til Proff AS hvilke søkeord den ønsker at Annonsen skal bli truffet med. Kunden er selv ansvarlig for at de søkeordene som Kunden har valgt er egnet for Annonseringen. Dersom Kunden ikke velger søkeord selv, vil Proff As velge søkeord. Kunden kan når som helst endre søkeordene.

Proff AS påberoper seg rett til å fjerne/erstatte irrelevante søkeord som forringer Merkevaren. Kunden plikter å holde seg oppdatert på de til enhver tid aktive søkeord knyttet til Annonseringen.

2.3 Kundens ansvar for innhold i Annonse
Kunden er alene ansvarlig for at innholdet i sine Annonser og at koblet informasjon er riktig og i samsvar med til enhver tid gjeldende lov, relevant praksis og etiske normer og ikke krenker noen tredjeparts rettigheter, ikke er av pornografisk eller støtende natur eller inneholder materiell som kan utgjøre hets mot folkegrupper, ulovlige voldsskildringer eller lignende.

Kunden er kjent med at Proff AS kan innhente materiale (bl.a. bilder, tekst og logo) fra Kundens hjemmeside for å bruke i Kundens Annonsering i de tilfeller Kunden ikke selv har gitt slik informasjon til Proff AS. Kunden er også i slike tilfeller alene ansvarlig for materialet i samsvar med avsnittet over. Kunden skal opptre på måte som ikke kan skade Proff AS sin anseelse eller integritet.

Dersom Annonsen inneholder en logo fra tredjepart, forutsetter Proff AS at det foreligger en godkjenning av dens bruk. Annonser som forstyrrer innholdet eller forårsaker tekniske problemer for besøkende vil bli fjernet. Kunde vil få beskjed om dette og har mulighet til å sende nytt materiell.

2.4 Kundens medvirkning og plikt til å kontrollere informasjon
I tilfeller der Kunden ikke er gitt anledning til selv å endre innhold i Annonsen, og med mindre annet følger av Avtalen, plikter Kunden selv å gi slik informasjon og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å gjøre Annonser klare for publisering i Produktene. Proff AS kan stille nærmere krav til innen hvilke tidsfrister informasjonen må gis/tiltak må gjennomføres.

Kunden skal kontrollere Avtalen, og må straks og i god tid før avtalt startdato underrette Proff AS skriftlig om eventuelle avvik fra det Kunden mener er korrekt bestilling. Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet i tilsendt korrektur, og melde fra til Proff AS innen angitt frist, eller så fort som mulig, dersom det inneholder feil eller har mangler. Hvis ikke materiell eller endringer fra Kunden er mottatt, vil Annonsering likevel bli publisert og fakturert av Proff AS.

Ved utelatelse eller feil i Annonsering, der Kunden ikke er gitt anledning til selv å endre innhold i Annonsen, må Kunden innen rimelig tid skriftlig reklamere til Proff AS Kundeservice. Eventuelt erstatningsansvar for mangelfull eller feil Annonsering vil under enhver omstendighet være begrenset til å rette feilen.

Kunden må selv kontrollere publisert Annonse, påse at opplysningene stemmer og at Annonsen oppfyller kravene i Avtalen. Kunden er ansvarlig for samtlige feil som denne oppdaget eller burde ha oppdaget.

Alt materiell skal utformes på slik måte at Annonsen ikke fremstår som redaksjonell informasjon fra Proff AS. Materiell som er utformet for å ligne noen av Proff AS sine Merkevarer, herunder logo, typografi eller andre elementer, vil ikke bli godkjent som annonsemateriell.

2.5 Proff AS sin rett til å avstå fra Annonsering
Proff AS forbeholder seg retten til å umiddelbart og ansvarsfritt avstå fra å Annonsere eller å fjerne materiale som bryter mot Avtalen, som kan utsette Proff AS for kritikk, eller som Proff AS har rimelig grunn til å tro kan være i strid med gjeldende rettsregler eller tredjemanns rettigheter. I slike tilfeller har ikke kunden krav på å få tilbake det vederlag som er betalt eller erstatning.

2.6 Garantier
Kunden er kjent med at Proff AS ikke garanterer plassering av Annonsering, antall klikk, antall visninger eller annen type prioritet, med mindre annet uttrykkelig fremgår av Særvilkårene.

 

3. Særvilkår

3.1 Generelt
Disse Særvilkår kommer i tillegg til Proff AS sine generelle Vilkår. Særvilkårene gjelder for de Produktene som er angitt i de respektive avsnittsoverskriftene.

Tekniske spesifikasjoner og regelsett skal foreligge for enhver Avtale.

3.2 Særvilkår for annonser på Mobil
Med mindre annet har blitt meddelt av Proff AS så er Kunden kjent med at søk i Proff AS sine mobiltjenester kun gir treff i nærheten av hvor søker befinner seg, hvis ikke søker angir spesifikt sted for søket.

3.3 Særvilkår for displayprodukter
Proff AS forbeholder seg retten til å nekte eller stoppe materiell som ikke blir godkjent av ansvarlig redaktør. Alle Annonser skal inneholde annonsørens logo eller navn. Annonsemateriellet skal ikke utformes slik at det for brukeren fremstår som en del av Merkevarenes grafiske profil, eller at det forstyrrer brukerens mulighet til å se proff.no sitt søkefelt og søkeknapp. Leveranse skjer fra oppstartsdato av første visning til avtalt visningsantall er levert.